Regulamin

REGULAMIN MARATONU PROGRAMOWANIA TURBOHACK

zwany dalej „Regulaminem”, zamieszczony na stronie internetowej organizatora: https://www.turbohack.pl

§ 1
Informacje wstępne

 1. Organizatorem Maratonu Programowania TurboHack (zwanego dalej “Turbohack” lub „Maratonem”) jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Czerniakowska 24/39, Warszawa, 00-714, NIP: 5213894656) zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnictwo w Maratonie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Uczestnictwo w Maratonie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Maratonie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Maratonu.
 5. TurboHack to ogólnopolski maraton programowania skierowany do studentów i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych polegający na opracowaniu innowacyjnego rozwiązania o charakterze technologicznym, łączącym nowoczesne technologie i biznes.
 6. TurboHack finansowany jest ze środków własnych Organizatora oraz ze środków pozyskanych od partnerów i sponsorów.
 7. Oficjalna strona internetowa Maratonu (zwana dalej “Stroną Internetową”) znajduje się pod adresem: www.turbohack.pl
 8. Organizacja TurboHack ma służyć następującym celom:
  1. kształtowaniu przedsiębiorczych postaw i zachowań wśród młodzieży,
  2. rozwijaniu umiejętności i umożliwieniu poznania narzędzi wspomagających transfer wiedzy i umiejętności w branży technologicznej,
  3. rozwijaniu u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania i wykorzystywania w praktyce informacji oraz na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji,
  4. tworzeniu pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej,
  5. zdobyciu interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu programowania, nowoczesnych technologii, szerokopojętego biznesu, finansów i komunikacji dającej podstawy do efektywnego zarządzania projektami w przyszłości,
  6. poszerzeniu umiejętności technicznych z zakresu programowania aplikacji mobilnych,
  7. stworzeniu użytecznych rozwiązań problemów biznesowych z zakresu technologii finansowych.

§2
Zasady uczestnictwa w Maratonie

 1. Uczestnikami TurboHack (zwanymi dalej „Uczestnikiem”) mogą być osoby poniżej 28 roku życia.
 2. Uczestnik, aby wziąć udział w Maratonie, powinien nie później niż do 28. czerwca 2021r. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Rejestracja zespołów do Maratonu odbywa się w zgodnie z harmonogramem podanym na Stronie Internetowej.
 4. W TurboHack mogą brać udział zespoły składające się z 4 osób, w tym 3 osoby posiadające szeroko pojęte umiejętności programistyczne oraz 1 osoba posiadająca szeroko pojęte umiejętności biznesowe. 
 5. Istnieje możliwość zgłoszenia się do Maratonu zespołów niepełnych (dwuosobowych lub trzyosobowych), a także Uczestników indywidualnych.
 6. W sytuacji, gdy do Maratonu zgłoszą się Uczestnicy indywidualni lub w zespołach niepełnych, Organizator postara się zagwarantować możliwość połączenia ich w pełne zespoły.
 7. W szczególnych przypadkach, t.j. kiedy całkowita liczba zgłoszeń Uczestników nie pozwoli na utworzenie pełnych zespołów czteroosobowych, Organizator może dopuścić do udziału w Maratonie zespoły mniejsze niż czteroosobowe lub pięcioosobowe.

§3
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Zadaniami Organizatora są w szczególności:
  1. organizacja Maratonu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. zapewnienie logistyki oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji Maratonu z wyłączeniem pokrycia ewentualnych kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia Uczestników,
  3. dbanie o należytą komunikację z uczestnikami Maratonu i środowiskiem akademickim,
  4. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Turbohack,
  5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu Maratonu.
 2. Organizator zobowiązuje się do wypłacenia nagród pieniężnych Zwycięzcom, zgodnie z zapisami §6 ust.2 Regulaminu, a także do opłacenia stosownego podatku. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rejestracji zespołów.
 4. Organizator ma prawo zdyskwalifikować zespół, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Ponadto Organizator może zdyskwalifikować zespół w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w  §5 ust. 6 Regulaminu.

§4
Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. zapoznania się z Regulaminem TurboHack i do jego przestrzegania,
  2. przestrzegania wszelkich poleceń Organizatorów,
  3. podania podczas zgłoszenia prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do udziału w Maratonie,
  4. informowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych podczas realizacji Maratonu.
 2. Uczestnik ma prawo w szczególności do:
  1. bycia informowanym na bieżąco o wszystkich zmianach związanych z Maratonem,
  2. dostępu do szkoleń TurboHack,

§5
Przebieg wydarzenia

 1. Maraton będzie realizowany w dniach od 2 lipca 2021r., do 4 lipca 2021r. i zakończy się ogłoszeniem Zwycięzcy.
 2. Informacje dotyczące Zwycięzcy ogłoszone zostaną na Stronie Internetowej Maratonu.
 3. Uczestnicy zgłaszają się do Maratonu za pośrednictwem formularza
  1. w gotowych zespołach,
  2. w niepełnych zespołach – wtedy, zgodnie z §2 ust.6, Organizator przedstawia możliwości uzupełnienia zespołu. 
 4. W ramach Maratonu Uczestnicy zobowiązani są do przesłania Organizatorom w wyznaczonym terminie formularza zwrotnego udostępnionego na Stronie Internetowej i przedstawienie rozwiązania zadania, zwanego dalej “Pracą konkursową”.
 5. Praca Konkursowa powinna zostać zaprezentowana przez każdy zespół podczas gali finałowej 4 lipca 2021r.
 6. W przypadku niedostarczenia Pracy konkursowej przez Uczestników w wyznaczonym terminie, zespół podlega dyskwalifikacji i kończy udział w Maratonie.
 7. “Komisja oceniająca” jest złożona z przedstawicieli Organizatora oraz ekspertów zewnętrznych, którzy zostaną zaproszeni przez Organizatora do oceny prac Uczestników.
 8. Komisja oceniająca dokona oceny przedstawionych przez Uczestników Prac konkursowych, a następnie wyłoni Zwycięzcę.
 9. Komisja oceniająca będzie kierować się następującymi kryteriami oceny podczas ewaluacji Prac konkursowych:
  1. poprawność metodologiczna (20% – waga kryterium w ostatecznej ocenie)
  2. ocena jakości zaproponowanego modelu (30%)
  3. innowacyjność/kreatywność zaproponowanego rozwiązania (30%)
  4. atrakcyjność prezentowanych wniosków i wyników (20%)
 10. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych formularzy zwrotnych i zapoznaniu się z werdyktem Komisji oceniającej, Organizator podaje do wiadomości publicznej wyniki końcowe, zgodnie ze sposobem określonym w §5 ust.2 Regulaminu.
 11. Gala finałowa, tak jak cały Maraton, odbędzie się w formie zdalnej.

§6
Nagrody 

 1. W klasyfikacji wyników uczestników TurboHack stosuje się następujące terminy: “Zwycięzcy” – zespół, którego pracę Komisja oceniająca uzna za najlepszą spośród przedstawionych projektów.
 2. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 3. Organizator zobowiązuje się do opłacenia podatku od nagrody pieniężnej otrzymanej przez zespół.
 4. Nagroda zostanie wypłacona w równych częściach Zwycięzcom w oparciu o oświadczenia zawierające numery indywidualnych rachunków bankowych złożone przez lidera zespołu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród pozostałym Uczestnikom, w miarę posiadania środków na ten cel.

§7
Tryb odwoławczy

 1. Uczestnikom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Organizatorów w kwestii oceny złożonej Pracy.
 2. Odwołania będą rozpatrywane przez Komisję odwoławczą składającą się z przedstawicieli Organizatora. Skład Komisji odwoławczej, Komisji oceniającej oraz Komisji dokumentującej musi być różny.
 3. Odwołanie w formie pisemnej należy przesłać mailowo na adres mailowy: turbohack@sknbiznes.pl, w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników. 
 4. Otrzymane w terminie odwołania zostaną rozpatrzone do 3 dni od daty wpłynięcia odwołania. 
 5. Decyzje podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne.

§8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każdy Uczestnik, dokonując zgłoszenia do udziału w TurboHack, potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem przystąpienia do TurboHack jest wyrażenie zgody przez pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz partnerów TurboHack. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż:
  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach TurboHack jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości działająca przy ul. Czerniakowskiej 24/39, 00-714, Warszawa, NIP: 5213894656
   dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania TurboHack, opublikowania wyników końcowych TurboHack (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej TurboHack) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika,
  2. dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania TurboHack, opublikowania wyników eliminacji poszczególnych etapów TurboHack (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej TurboHack), dla celów niezbędnej sprawozdawczości,
  3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Maratonie,
  4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  5. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie takiej zgody skutkuje od momentu doręczenia oświadczenia o wycofaniu zgody

 §9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Maratonem rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na Stronie Internetowej, pod warunkiem poinformowania wszystkich Uczestników przez Organizatora z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021r.